Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-12, KIO 135/19 premium

Sygn. akt: KIO 135/19 WYROK z dnia 12 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2019 r. przez wykonawcę W... Sp. z o.o. Sp. k., ... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego T... P... S.A., ..., przy udziale wykonawcy R... S.A., ..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 1, 3 i 4, tj. zarzutów naruszenia art. 7 ust. 1 art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy R... S.A., ... na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, 2. w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 3. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - T... P... S.A., ... i: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez W... Sp. z o.o. Sp. k., ..., tytułem wpisu od odwołania; 3.2 zasądza od Zamawiającego - T... P... S.A., ..., na rzecz Odwołującego - W... Sp. z o.o. Sp. k., ... ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.