Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-13, KIO 169/19 premium

Sygn. akt: KIO 169/19 WYROK z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M... S... S... P... Sp. z o.o., M... S... P... Sp. z o.o., ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez K... G... P..., ... przy udziale wykonawcy R... sp. z o.o., ... zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert i wykluczenie wykonawcy R... Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z uwagi na brak przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla wszystkich prokurentów podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał H... M... GmbH oraz odrzucenie oferty wykonawcy R... Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp z uwagi na jej złożenie bez zachowania wymaganej ww. przepisem formy ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28