Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-15, KIO 176/19 premium

Sygn. akt: KIO 176/19 WYROK z dnia 15 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2019 r. przez wykonawcę O... S.A. z siedzibą w J..., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: P... Ś... z siedzibą w G..., przy udziale wykonawcy A... D... S... S.A. z siedzibą w G... zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: O... S.A. z siedzibą w J... i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) uiszczoną przez Odwołującego: O... S.A. z siedzibą w J... tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od Odwołującego: O... S.A. z siedzibą w J... na rzecz Zamawiającego: P... Ś... z siedzibą w G... kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.