[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 7 marca 2019 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Meca Srl przeciwko Comune di Napoli przy udziale Sirio Srl [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (regionalny sąd administracyjny dla Kampanii, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Dopuszczalność - Podjęcie ostatecznej decyzji o udzieleniu zamówienia - Bezprzedmiotowość postępowania prejudycjalnego - Poważne wykroczenie zawodowe - Rozwiązanie zawartej wcześniej umowy z powody jej nienależytego wykonania - Sądowy środek zaskarżenia, którego wniesienie powoduje, że instytucja zamawiająca może dokonać oceny niewywiązania się z umowy dopiero po zakończeniu postępowania sądowego 1. Włoskie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują, że z (kolejnego) postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać wykluczony oferent, któremu udzielono już wcześniej zamówienia i który w trakcie jego wykonania dopuścił się znaczących niedociągnięć z takim skutkiem, że ta pierwsza umowa została rozwiązana. 2. Przepisy te zdają się jednak ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.