powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 7 marca 2019 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Meca Srl przeciwko Comune di Napoli przy udziale Sirio Srl [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (regionalny sąd administracyjny dla Kampanii, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Dopuszczalność - Podjęcie ostatecznej decyzji o udzieleniu zamówienia - Bezprzedmiotowość postępowania prejudycjalnego - Poważne wykroczenie zawodowe - Rozwiązanie zawartej wcześniej umowy z powody jej nienależytego wykonania - Sądowy środek zaskarżenia, którego wniesienie powoduje, że instytucja zamawiająca może dokonać oceny niewywiązania się z umowy dopiero po zakończeniu postępowania sądowego 1. Włoskie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują, że z (kolejnego) postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać wykluczony oferent, któremu udzielono już wcześniej zamówienia i który w trakcie jego wykonania dopuścił się znaczących niedociągnięć z takim skutkiem, że ta pierwsza umowa została rozwiązana. 2. Przepisy te zdają się jednak ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.