Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-14, KIO 156/19 premium

Sygn. akt: KIO 156/19 WYROK z dnia 14 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2019 r. przez wykonawcę M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez Gminę M..., ul. ... orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie M... unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej, przez M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie i dokonanie powtórnej czynności oceny oferty, 2. kosztami postępowania obciąża Gminę M..., ul. ... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Gminę M..., ul. ... na rzecz M... G... B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. ... kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.