Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-19, KIO 203/19 premium

Sygn. akt: KIO 203/19 WYROK z dnia 19 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Katarzyna Prowadzisz Magdalena Rams Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 lutego 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... P... sp. z o.o., Al. ..., C... y P... B...a S.A. i Av. ... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiający: P... K... P... S.A., Al. ... przy udziale wykonawcy T... S.A., ul. ... zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 203/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... P... sp. z o.o., Al. ..., C... y P... B...a S.A. i Av. ... i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B... P... sp. z o.o., Al. ..., C... y P... B...a S.A. i Av. ... tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp bez limitu pozwala przeglądać nieograniczoną liczbę dokumentów premium.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.