Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-06, KIO 131/19 premium

Sygn. akt: KIO 131/19 WYROK z dnia 6 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2019 r. przez wykonawcę T... sp. z o.o. w W... w postępowaniu prowadzonym przez P... K... P... S.A. w W... przy udziale wykonawcy M... P... sp. z o.o. w W..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia Jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji znajdujących się w złożonych przez wykonawcę M... P... sp. z o.o. w W... dokumentach: a) wykazie doświadczenia osoby wskazanej na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert, b) zobowiązaniu podmiotu trzeciego S... P... a.s., c) zobowiązaniu podmiotu trzeciego - M... sp. z o. o. sp. k., d) wykazach osób, e) wykazie usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, f) wyjaśnieniach z dnia 10.01.2019 r., 2. w pozostałej części odwołanie oddala, 3. kosztami postępowania obciąża P... K... P... ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28