Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-02-08, KIO 119/19 premium

Sygn. akt KIO 119/19 WYROK z dnia 8 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Katarzyna Odrzywolska Marzena Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2019 r. przez wykonawcę I... F... S... Sp. z o.o. z siedzibą we W... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego P... E... C... S.A. z siedzibą w Wa... przy udziale wykonawcy A... Sp. z o.o. z siedzibą w Wa..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę I... F... S... Sp. z o.o. z siedzibą we W... i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę I... F... S... Sp. z o.o. z siedzibą we W..., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy I... F... S... Sp. z o.o. z siedzibą we W... na rzecz zamawiającego P... E... C... S.A. z siedzibą w Wa... kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   została złożona bez zachowania postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; 4. art. 91 ust. 1

2   -   formie pdf została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez p. Z. E. J

3   -   w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej nie obowiązywały, nie istnieje podstawa prawna nadająca podpisowi p. Z. E. J. znaczenie

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28