Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-03, KIO 2559/18 premium

Sygn. akt: KIO 2559/18 WYROK z dnia 3 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2018 r. przez wykonawcę ZGO- NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Żerków, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawcy WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi; 2. Kosztami postępowania obciąża Gminę Żerków i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 563 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania (7 500,00 zł), wynagrodzenia pełnomocnika (3 600,00 zł) oraz dojazdu na rozprawę (463,00 zł). Stosownie do art...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

2   -   usług wraz z towarzyszącymi mu referencjami. Wykonawca nie zareagował jednak na przedmiotowe

3   -   Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę, że wykonawca WM Wiatrowiec sam wystawił sobie zaświadczenie (referencje), wedle których wykonywane przez niego

+69 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28