Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-21, KIO 2529/18

Sygn. akt: KIO 2529/18 WYROK z dnia 21 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jacewie, ALSTAL Property Sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie, w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Starogardzki - Zarząd Powiatu Starogardzkiego, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ILHO PL S.A. z siedzibą w Warszawie, ANCHOR pbw Sp. z o.o. z siedzibą w Choroszczy, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego niewykazania przez Przystępującego spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie Przystępującego - w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium konsorcjum gwarancja

1   -   bezzasadne uznanie przez Zamawiającego, że wadium wniesione przez Konsorcjum ILHO w formie gwarancji bankowej spełnia wymagania wynikające z

2   -   wyjątkowych wypadkach dopuszczono zabezpieczenie oferty gwarancją wadialną, w której nie wymieniono wszystkich członków konsorcjum, gwarancja taka była jednak wystawiana na zlecenie lidera konsorcjum, a więc podmiotu upoważnionego do uzyskania na rzecz konsorcjum gwarancji wadialnej i wniesienia wadium w imieniu całego konsorcjum. Stan faktyczny niniejszego postępowania kształtuje

3   -   posiadała pełnomocnictwa ani do uzyskania gwarancji wadialnej na rzecz całego Konsorcjum, ani do wniesienia wadium w imieniu Konsorcjum. Odwołujący przywołał pogląd przedstawiany w

+124 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28