[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 13 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2018 r. przez Odwołującego - wykonawcę Nova Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, przy udziale wykonawcy YBAH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 237,90 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 90/100), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego tytułem dojazdu na posiedzenie i rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   przesłanki warunkującej wszczęcie postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu, Zamawiający ma obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jeśli zaistnieje którakolwiek z przesłanek

2   -   publicznych pozwala na zastosowanie ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jednakże takie powtórzone wezwanie może mieć miejsce jedynie w

3   -   treści przekazując zarówno podstawę formalną wezwania, jak i jasno określone żądania w zakresie wyjaśnień. Zamawiający wezwał do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej uwzględniającej aspekty wynikające z wezwania oraz pouczył wykonawców, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Twierdzenia Odwołującego

+158 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28