Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-05, KIO 2395/18

Sygn. akt KIO 2395/18 WYROK z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 listopada 2018 r. przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia Ingrifo sp. z o. o., sp. z k. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Opsenio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ujawnienie oświadczeń i dokumentów wykonawcy Opsenio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie objętych przez niego tajemnicą przedsiębiorstwa; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób

1   -   co do zasady - może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, zwłaszcza przy zamówieniu z branży IT, jest wykaz osób, składany zarówno na potwierdzenie spełniania

2   -   samym Przystępujący dokonując zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazu osób, formularza ofertowego w części dotyczącej osoby podwykonawcy i zakresu podwykonawstwa, zobowiązania

3   -   akt KIO 2395/18 obejmowania tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób, gdyż jak wyżej wskazano wykonawcy

+137 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28