powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący:Aleksandra Patyk Członkowie: Anna Packo Beata Pakulska - Banach Protokolant:Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 i 20 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2018 r. przez wykonawcę Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Łowicz, przy udziale wykonawcy EKO - MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1.Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1a ​ w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 w zw. z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszącego się do punktu 4. uzasadnienia odwołania. 2.Oddala odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 3.Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie i: 3.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.