powrót do wyników wyszukiwania

Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 2018-08-30, I Ca 258/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie SO: Arkadiusz Mrowiec (spr) SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym z odwołania ... Spółka z o.o. w ... w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez ... przy udziale ... prowadzącego działalność pod nazwą ... na skutek skargi zamawiającego od orzeczenia o kosztach zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r w sprawie ozn. sygn. akt KIO 2729/17 postanawia: oddalić skargę Sygn. akt [sygnatura ukryta] Uzasadnienie. Zaskarżonym orzeczeniem Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie, zasądziła od wykonawcy ... na rzecz zamawiającego ... kwotę 349,53 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie Izby i nie zasądziła od Odwołującego kwoty 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, skoro z § 3 pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wynika, że warunkiem zasądzenia takich kosztów było złożenie rachunku. Pojęcie rachunku definiują przepisy art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.