powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie SO: Arkadiusz Mrowiec (spr) SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym z odwołania ... Spółka z o.o. w ... w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez ... przy udziale ... prowadzącego działalność pod nazwą ... na skutek skargi zamawiającego od orzeczenia o kosztach zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r w sprawie ozn. sygn. akt KIO 2729/17 postanawia: oddalić skargę Sygn. akt [sygnatura ukryta] Uzasadnienie. Zaskarżonym orzeczeniem Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie, zasądziła od wykonawcy ... na rzecz zamawiającego ... kwotę 349,53 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie Izby i nie zasądziła od Odwołującego kwoty 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, skoro z § 3 pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wynika, że warunkiem zasądzenia takich kosztów było ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.