Postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 2018-08-30, I Ca 258/18 premium

Sygn. akt I Ca 258/18 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Teresa Bodys Sędziowie SO: Arkadiusz Mrowiec (spr) SO Marek Lisiczyński po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Zamościu na posiedzeniu niejawnym z odwołania ... Spółka z o.o. w ... w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez ... przy udziale ... prowadzącego działalność pod nazwą ... na skutek skargi zamawiającego od orzeczenia o kosztach zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r w sprawie ozn. sygn. akt KIO 2729/17 postanawia: oddalić skargę Sygn. akt I Ca 258/18 Uzasadnienie. Zaskarżonym orzeczeniem Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie, zasądziła od wykonawcy ... na rzecz zamawiającego ... kwotę 349,53 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie Izby i nie zasądziła od Odwołującego kwoty 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, skoro z § 3 pkt 2 lit. b w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia wynika, że warunkiem zasądzenia takich kosztów było złożenie rachunku. Pojęcie rachunku definiują przepisy art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28