powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2018-10-26, XIX Ga 1058/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Misina Sędziowie: SO Jarema Czapla SR del. Magdalena Grabowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Starzyczny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. w Katowicach sprawy ze skargi ... przy uczestnictwie : 1. ... 2. Wykonawcy ... o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2018 r. sygn. akt KIO 1412/18 1. oddala skargę, 2. zasądza od skarżącego na rzecz uczestnika ... kwotę 5417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu w postępowaniu skargowym. Sygn. akt [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 oddaliła odwołanie wykonawcy ... w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę i zaliczyła w poczet kosztów kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania oraz w punkcie 3 zasądziła od wykonawcy na zamawiającego ... kwotę 3.750 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby. ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.