Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2018-10-09, VI Ga 186/18 premium

Sygn. akt VI Ga 186/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 09 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski (spr.) Sędziowie SO Włodzimierz Jasiński, SO Wojciech Modrzyński Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Barabasz po rozpoznaniu w dniu 09 października 2018 r. w Toruniu na rozprawie sprawy ze skargi ... przeciwko ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1402/18 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącego ... na rzecz przeciwników skargi ... kwotę 18.767,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego Sygn. akt VI Ga 186/18 Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1402/18, Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO lub Izba) po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ... - w pkt 1. uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i nakazała unieważnienie czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej (dokonanego 04 czerwca 2018 r.), - w pkt 2. kosztami ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28