powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2018-10-09, VI Ga 186/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 09 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Zbigniew Krepski (spr.) Sędziowie SO Włodzimierz Jasiński, SO Wojciech Modrzyński Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Barabasz po rozpoznaniu w dniu 09 października 2018 r. w Toruniu na rozprawie sprawy ze skargi ... przeciwko ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1402/18 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącego ... na rzecz przeciwników skargi ... kwotę 18.767,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego Sygn. akt [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1402/18, Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO lub Izba) po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ... w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ... - w pkt 1. uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i nakazała unieważnienie czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej (dokonanego 04 czerwca 2018 r.), - w pkt 2. kosztami ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.