powrót do wyników wyszukiwania

Zażalenie na koszty postępowania skargowego

ZAŻALENIE NA KOSZTY POSTĘPOWANIA SKARGOWEGO Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów postępowania skargowego w postępowaniu skargowym jest typowym środkiem ochrony prawnej na gruncie procedury cywilnej. Przedmiot zażalenia: Zażalenie wnosi się na postanowienie sądu w przedmiocie kosztów postępowania skargowego. Termin na wniesienie zażalenia: Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcie o kosztach postępowania skargowego (art. 394 § 2 KPC ). Gdzie należy wnieść zażalenie: Sądem właściwym do rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania skargowego jest sąd, przed którym toczyło się postępowanie skargowe. Rozpoznanie zażalenia następuje w składzie innym niż skład sądu, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 394² § 1 KPC). Treść i wymogi formalne zażalenia: Zażalenie powinno spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego, tj. m.in. zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Dokument ma charakter przykładowy. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2019 r. ..............., dnia........................ r. SĄD OKRĘGOWY W ........... Wydział.............. Wnoszący zażalenie...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.