powrót do wyników wyszukiwania

Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu

WNIOSEK O UZASADNIENIE W jakim terminie należy złożyć wniosek doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem? Wniosek ten należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku . Jakie elementy powinien zawierać wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem? Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem jest pismem procesowym niemającym znaczenia dla innych niż strona go wnosząca osób uczestniczących w sprawie. Wniosek ten musi spełniać wymogi przewidziane w art.126 § 1 KPC, tj. zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowane, imię lub nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Wniosek ten nie podlega obowiązkowi bezpośredniego doręczania miedzy profesjonalnymi pełnomocnikami, o którym mowa w art. 132 § 1 KPC . Dokument ma charakter przykładowy. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2019 r. Miejscowość, dnia.............................. r. SĄD OKRĘGOWY W.................... Wydział ................ ul..........................., .. - ... Skarżący: Odwołujący .................................. ul................, - ... .......... Strona przeciwna skargi: Uczestnicy: I. Zamawiający ............................................ ul. .........., .. - ......................... reprezentowany przez: .......................... ul........, .. - ... ............... I. Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego .... ...................................... ul. ........., .. - .... ............................... II. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.