powrót do wyników wyszukiwania

Wniosek dowodowy w postępowaniu skargowym

WNIOSEK DOWODOWY W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu skargowym? Przedmiotem dowodu są wszelkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Kiedy należy zgłosić wniosek dowodowy? Zasadniczo wszelkie wnioski dowodowe powinny zostać zgłoszone przez strony już w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: "KIO") albo w skardze lub w odpowiedzi na skargę. W sytuacji jednak, gdy potrzeba powołania dowodów wynikła później niż w postępowaniu odwoławczym, a nie można już powołać ich w skardze albo w odpowiedzi na skargę, można je zgłosić w odrębnym piśmie procesowym. Jaki jest warunek skutecznego zgłoszenia wniosku dowodowego? W postępowaniu skargowym strona może zgłosić wniosek o przeprowadzenie wyłącznie nowych dowodów lub tylko tych dowodów, których nie mogła zaoferować wcześniej z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności. W świetle art. 381 KPC w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp , sąd nie może pominąć zgłoszonych dopiero w postępowaniu skargowym faktów i dowodów, których strona nie mogła powołać w toku postępowania przed KIO, jak też takich, które co prawda strona mogła powołać, lecz potrzeba ich powołania wynikła już po wydaniu zaskarżonego orzeczenia...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.