powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do Wniosek dowodowy w postępowaniu skargowym

WNIOSEK DOWODOWY W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu skargowym? Przedmiotem dowodu są wszelkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Kiedy należy zgłosić wniosek dowodowy? Zasadniczo wszelkie wnioski dowodowe powinny zostać zgłoszone przez strony już w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: "KIO") albo w skardze lub w odpowiedzi na skargę. W sytuacji jednak, gdy potrzeba powołania dowodów wynikła później niż w postępowaniu odwoławczym, a nie można już powołać ich w skardze albo w odpowiedzi na skargę, można je zgłosić w odrębnym piśmie procesowym. Jaki jest warunek skutecznego zgłoszenia wniosku dowodowego? W postępowaniu skargowym strona może zgłosić wniosek o przeprowadzenie wyłącznie nowych dowodów lub tylko tych dowodów, których nie mogła zaoferować wcześniej z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności. W świetle art. 381 KPC w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp , sąd nie może pominąć zgłoszonych dopiero w postępowaniu skargowym ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.