powrót do wyników wyszukiwania

Skarga na orzeczenie krajowej izby odwoławczej

SKARGA NA ORZECZENIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: "KIO") jest jednym ze środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi: Skargę może wnieść strona oraz uczestnik postępowania w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Przedmiot skargi: Skarga przysługuje na orzeczenie Izby (por. art. 198a ust. 1 ustawy Pzp ); orzeczenie Izby to wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze (por. art. 183 ust. 1 ustawy Pzp). Skarga może również obejmować wyłącznie rozstrzygnięcie KIO o kosztach postępowania odwoławczego . Termin na wniesienie skargi: Termin na wniesienie skargi dla strony oraz uczestnika postępowania wynosi 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO (art. 198b ust. 2 ustawy Pzp). Gdzie należy wnieść skargę: Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes KIO w terminie 7 dni przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi (art. 198b ust. 1 - 3 ustawy Pzp). Treść i wymogi formalne skargi: Skarga powinna czynić zadość wymaganiom ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.