powrót do wyników wyszukiwania

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu skargowym

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym jest pełnomocnictwem procesowym. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, na podstawie którego osoba trzecia (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe oparte jest na oświadczeniu woli strony, która upoważnia dany podmiot do wykonywania czynności procesowych w jej imieniu i na jej rzecz. Zgodnie z treścią art. 86 KPC strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Kto może być pełnomocnikiem w sprawach sądowych ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? W sprawach tych pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.