powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu skargowym

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM Pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym jest pełnomocnictwem procesowym. Pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, na podstawie którego osoba trzecia (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe oparte jest na oświadczeniu woli strony, która upoważnia dany podmiot do wykonywania czynności procesowych w jej imieniu i na jej rzecz. Zgodnie z treścią art. 86 KPC strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Kto może być pełnomocnikiem w sprawach sądowych ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? W sprawach tych pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.