powrót do wyników wyszukiwania

Odpowiedź na skargę

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ [sygnatura ukryta] nie została uregulowana w ustawie Pzp[footnoteRef:1]. W związku z odesłaniem do przepisów o postępowaniu apelacyjnym z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp należy uznać, że odpowiedź na skargę jest odpowiednikiem odpowiedzi na apelację, o której mowa w art. 372 KPC[footnoteRef:2]. [1: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.).] [2: ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).] Kto i w jakim czasie może wnieść odpowiedź na skargę: Na podstawie art. 372 KPC w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp możliwe jest wniesienie odpowiedzi na skargę w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu skargi wprost do sądu okręgowego, do którego została skierowana skarga. Wniesienie odpowiedzi na skargę jest fakultatywne, a brak skorzystania przez przeciwnika skargi z tego uprawnienia nie zamyka mu drogi do prezentowania swojego stanowiska w pismach procesowych - na zasadach określonych w KPC - czy też ustnie na rozprawie. Z uwagi jednak na zasadę efektywności i szybkości środków ochrony prawnej na gruncie zamówień publicznych, wniesienie odpowiedzi na skargę uznać należy za dobrą praktykę w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.