COFNIĘCIE SKARGI W jakiej formie można cofnąć skargę? [sygnatura ukryta] może być dokonane w formie pisma procesowego lub ustnie na rozprawie. Dokument ma charakter przykładowy. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2019 r. .........., dnia................................. r. SĄD OKRĘGOWY W....................... Wydział.............. ul. ...................., .. - ... ................ Skarżący: Odwołujący .................................. ul................, - ... .......... Strona przeciwna skargi: Uczestnicy: I. Zamawiający .................................... ul. .........., .. - .............. reprezentowany przez:.............................. ul........, .. - ... ............ I. Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego ....................... ul. ........., .. - .... ............................... II. Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego .................................. ul. ............., .. - ... ................ Sygn. akt: .............../..... PISMO PROCESOWE SKARŻĄCEGO - COFNIĘCIE SKARGI Niniejszym cofam skargę z dnia .................. r. na wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia ................... r. (sygn. akt: KIO ........../....) . Jednocześnie, wnoszę o zwrot uiszczonej opłaty od skargi . ......................................... Podpis Skarżącego Spis załączników: 1) Jeśli dotyczy, wybrać właściwe: (a) dokument potwierdzający umocowanie do działania (informacja z KRS, inne: informacja z CEiDG, (b) pełnomocnictwo wraz z dokumentami, z których wynika umocowanie do jego udzielenia; 2) odpisy pisma z załącznikami Wskazać miejscowość i datę. Pismo zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc powinno zawierać oznaczenie sądu do...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.