powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: I... w G... Oddział w L..., ul. ..., przy udziale: 1) wykonawcy Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna A..., ul. ...,, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 2) wykonawcy M... S.A., ..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ..., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ..., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.