powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-14, KIO 2671/18 premium

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: I... w G... Oddział w L..., ul. ..., przy udziale: 1) wykonawcy Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna A..., ul. ...,, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 2) wykonawcy M... S.A., ..., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ..., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E... Sp. z o.o., ul. ..., tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy. Sygn. ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.