powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, przy udziale wykonawcy Eurotech Sp. z o.o., ul. dr Bronisława Hagera 41, 41-800 Zabrze, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice na rzecz zamawiającego Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.