powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 11 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Lubartowie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Radzyński z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Lubartowie i: 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 2.2. Zasądza od odwołującego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubartowie na rzecz zamawiającego Powiatu Radzyńskiego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, kwotę w wysokości 3 949,53 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.