powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gliwicach – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gliwicach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant Specjalista Beata Kujawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. przy udziale - sprawy ze skargi Gminy K. na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007-2013 oddala skargę. UZASADNIENIE Zarząd Województwa [...] w K. decyzją z [...]r. nr [...] po rozpatrzeniu wniosku z [...]r. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją z [...]r. nr [...] dotyczącą zwrotu części dofinansowania przez Beneficjenta, Gminę K., realizującej projekt pn. "Budowa hali sportowej w K." w oparciu o umowę z [...]r. nr [...] wraz z aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 20007-2013, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji zobowiązującą do zwrotu części dofinansowania w kwocie [...] zł wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa [...] na lata 2007-2013...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.