powrót do wyników wyszukiwania

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Zamawiający: ....................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres) Wykonawca: .......................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY[footnoteRef:1] [1: Niepotrzebne skreślić.] składane zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w postępowaniu poniżej progów unijnych W odpowiedzi na wezwanie z dnia ..............(wskazać datę wezwania) dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ..............(wskazać nazwę postępowania), prowadzonego przez ........... (nazwa/firma, adres zamawiającego) oświadczam, że w stosunku do podmiotu: ................(nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), będącego moim podwykonawcą/dalszym podwykonawcą[footnoteRef:2]: nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. ....... ustawy Pzp.[footnoteRef:3] [2: Niepotrzebne skreślić.] [3: Wykonawca samodzielnie wskazuje przesłanki dotyczące podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie objętym wezwaniem zamawiającego. Jeśli zachodzi którakolwiek ze wskazanych przez zamawiającego w wezwaniu przesłanek wykluczenia, wykonawca ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.