powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-08, KIO 2639/18 premium

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G... G..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z... ul. ..., J... W..., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F... ul. ..., K... L..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZU..., ... w postępowaniu prowadzonym przez S... M..., ul. ... orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G... G..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z... ul. ..., J... W..., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F... ul. ..., K... L..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZU..., ... i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego - S... M..., ul. ... kwotę 4 741 zł 22 gr (słownie: cztery tysiące siedemset ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.