Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-08, KIO 2639/18 premium

Sygn. akt: KIO 2639/18 WYROK z dnia 8 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G... G..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z... ul. ..., J... W..., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F... ul. ..., K... L..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZU..., ... w postępowaniu prowadzonym przez S... M..., ul. ... orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G... G..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Z... ul. ..., J... W..., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F... ul. ..., K... L..., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZU..., ... i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego - S... M..., ul. ... kwotę 4 741 zł 22 gr (słownie: cztery tysiące siedemset ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   zostały złożone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę w sposób prawidłowy

2   -   zostały złożone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę w sposób prawidłowy

3   -   podpisane przez wykonawców wymaganymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, 5) art.10a ust

+236 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28