powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 4 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2018 r. przez wykonawcę S... sp. z o.o. w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez C... z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia G... sp. z o.o. w Zielonej Górze, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę S... sp. z o.o. w Tarnowie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... sp. z o.o. w Tarnowie tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy S... sp. z o.o. w ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.