[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak (spr.), Sędzia WSA Danuta Kuchta, Protokolant Starszy inspektor sądowy Anna Szyszka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa Ś. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu kwoty dofinansowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Zarządu Województwa Ś. na rzecz Powiatu S.kwotę 4359 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Zarząd, IZ, organ), jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020, decyzją z [...]2018 r. nr [...] określił Beneficjentowi - Powiatowi S. (Powiat, beneficjent) przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania w wysokości [...]zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania. W uzasadnieniu wskazano, że w ramach RPOWŚ dla Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był konkurs nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 Rozwój wysokiej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.