[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Kielcach – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Kielcach SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak (spr.), Sędzia WSA Danuta Kuchta, Protokolant Starszy inspektor sądowy Anna Szyszka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu S. na decyzję Zarządu Województwa Ś. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu kwoty dofinansowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Zarządu Województwa Ś. na rzecz Powiatu S.kwotę 4359 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Zarząd, IZ, organ), jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020, decyzją z [...]2018 r. nr [...] określił Beneficjentowi - Powiatowi S. (Powiat, beneficjent) przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania w wysokości [...]zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania. W uzasadnieniu wskazano, że w ramach RPOWŚ dla Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był konkurs nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 Rozwój wysokiej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28