Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2018-12-05, IX Ca 758/18 premium

Sygn. akt IX Ca 758/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 5 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Mirosław Wieczorkiewicz SO Jacek Barczewski Protokolant: prac. sądowy Izabela Ważyńska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez (...) Zarząd (...) w O. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt X C 5177/17, I. oddala apelację, II. nie obciąża powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego za instancję odwoławczą. Sygn. akt IX Ca 758/18 UZASADNIENIE Powódka (...) sp. z o. o. w O. domagała się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w O. kwoty 62.292 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych - liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany - na podstawie umowy łączącej strony - nałożył na powoda karę umowną w wysokości 83.055,75 zł. Powódka zapłaciła pozwanemu wymienioną kwotę z zastrzeżeniem ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28