powrót do wyników wyszukiwania

Wniosek o koszty post odwoławcze

WNIOSEK W SPRAWIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w wyroku oraz postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako: Izba) rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Zasady ponoszenia przez strony i uczestników postępowania odwoławczego kosztów postępowania, w zależności od okoliczności sprawy i rodzaju rozstrzygnięcia, określone zostały w ustawie Pzp, tj. w art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, oraz art. 186 ust. 6 ustawy Pzp. Kwestie rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 972) Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się: wpis oraz uzasadnione koszty postępowania odwoławczego w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: koszty związane z dojazdem na ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.