powrót do wyników wyszukiwania

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

WNIOSEK O UCHYLENIE ZAKAZU ZAWARCIA UMOWY Zgodnie z treścią art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[footnoteRef:1] (dalej jako: ustawa Pzp) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze. [1: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ] Przepis art. 183 ust. 2 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość złożenia do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Wniosek można złożyć: (1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, (2) osobiście, (3) za pośrednictwem posłańca albo (4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej[footnoteRef:2]. [2: art. 183 ust. 6 ustawy Pzp] Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Treść wniosku może być ukształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r. .... miejscowość ...., ... data .... Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Zamawiający: ... nazwa (firmę), adres reprezentowany przez: imię i nazwisko ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.