SPRZECIW WOBEC UWZGLĘDNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZARZUTÓW ODWOŁANIA Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) zamawiający może uwzględnić zarzuty odwołania w całości (art. 186 ust. 2 ustawy Pzp) lub w części (art. 186 ust. 3a ustawy Pzp). W takim przypadku uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego może wnieść sprzeciw co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów postawionych w odwołaniu w całości lub w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie . [sygnatura ukryta] wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu . Sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego w przypadku wniesienia sprzeciwu został uregulowany w art. 186 ust. 6 ustawy Pzp. Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki sprzeciwu w postępowaniu odwoławczym. Treść sprzeciwu może być ukształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Przy tworzeniu dokumentu przyjęto założenie, że sprzeciw wnoszony jest przez podmiot reprezentowany ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.