powrót do wyników wyszukiwania

Zgłoszenie przystąpienia

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. W zgłoszeniu przystąpienia należy wskazać stronę, do której wykonawca przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Czynności uczestnika nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której uczestnik przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. [sygnatura ukryta] doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgłaszający przystąpienie kopię przystąpienia przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Ustawa Pzp ani rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań nie przewidują możliwości uzupełnienia braków zgłoszenia przystąpienia, tak jak ma to miejsce w przypadku odwołania. [sygnatura ukryta], które nie spełnia ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.