powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do zgłoszenie przystąpienia.docx

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. W zgłoszeniu przystąpienia należy wskazać stronę, do której wykonawca przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Czynności uczestnika nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której uczestnik przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgłaszający przystąpienie kopię przystąpienia przesyła zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Ustawa Pzp ani rozporządzenie...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.