PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM Strony (odwołujący i zamawiający) i zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego/uczestnicy postępowania odwoławczego mogą działać w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba) osobiście, jak i przez pełnomocnika. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) nie reguluje kwestii pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 185 ust. 7 ustawy Pzp do treści pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, w tym art. 98 oraz art. 106. Z uwagi na zastosowanie do pełnomocnictw w postępowaniu odwoławczym przepisów kodeksu cywilnego, celem udzielania dalszych pełnomocnictw niezbędne jest zawarcie umocowania do takiej czynności w treści pełnomocnictwa. [sygnatura ukryta] do wniesienia odwołania nie może być pełnomocnictwem ogólnym, ponieważ wniesienie środka odwoławczego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Wymagane jest zatem wskazanie w treści pełnomocnictwa, że pełnomocnik jest umocowany do wniesienia odwołania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnikiem strony bądź zgłaszającego przystąpienie zarówno do wnoszenia pism procesowych, ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.