powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do odpowiedź na odwołanie.doc

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE Odpowiedź na odwołanie może wnieść zamawiający. Wskazać należy, złożenie odpowiedzi na odwołanie nie jest obowiązkowe , jednakże jego wniesienie uznać należy za dobrą praktykę w postępowaniu odwoławczym. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada obowiązku przekazania kopii odpowiedzi na odwołanie odwołującemu i uczestnikom postępowania. Dobrą praktyką powinno być przekazanie kopie odpowiedzi na odwołanie odwołującemu i uczestnikom postępowania. Dokument ma charakter przykładowy. Dotyczy sytuacji, w której zamawiający domaga się oddalenia odwołania w całości lub w części. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 23 listopada 2018 r. .... miejscowość ...., ... data .... Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Zamawiający: (1) imię i nazwisko lub nazwa (firma) (2) miejsce zamieszkania lub siedziba (3) numer telefonu lub faksu (4) adres ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.