ODWOŁANIE [sygnatura ukryta] jest jednym ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp). Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania: [sygnatura ukryta] przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. [sygnatura ukryta] wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Przedmiot odwołania: W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych odwołanie można wnieść od każdej niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania przez zamawiającego czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp . W postępowaniach poniżej progów unijnych odwołanie przysługuje wyłącznie od enumeratywnie wymienionych w przepisie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp czynności zamawiającego . [sygnatura ukryta] wniesione w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.