powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 24 września 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2018 roku w Warszawie wniosku z dnia 18 września 2018 roku o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wniesionego przez Zamawiającego Jednostkę Wojskową 4620 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Remont budynku nr 60, przy ul. Podgórska 16 w Toruniu postanawia: odmówić uchylenia zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Remont budynku nr 60, przy ul. Podgórska 16 w Toruniu. UZASADNIENIE Zamawiający - Jednostka Wojskowa 4620 - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont budynku nr 60, przy ul. Podgórska 16 w Toruniu". W dniu 18 września 2018 roku (prezentata na piśmie) pismem z dnia 18 września 2018 roku Zamawiający złożył w trybie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami, dalej: "ustawa") wniosek do Krajowej Izby...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.