powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 24 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2018 r. wniosku z dnia 20 września 2018 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy wniesionego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "całodobową ochronę osób i mienia na terenie obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez okres 36 miesięcy" postanawia: uchylić zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Uzasadnienie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zwany dalej: "zamawiającym", prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.