powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 października 2018 r. w Warszawie wniosku z dnia 26 września 2018 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, wniesionego przez zamawiającego Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie Usługi Manualnego Poboru Opłaty za Przejazd i Usługi Utrzymania MSPO na odcinku autostrady:A2 Konin- Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica", dla części I postępowania postanawia: uchyla zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. U z a s a d n i e n i e I. Zamawiający, Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: Zamawiający), na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: Prawo zamówień publicznych), w dniu 26 września 2018 r. złożył do Prezesa Krajowej ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.