powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 23 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 października 2018 r. w Warszawie wniosku z dnia 17 października 2018 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, wniesionego przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną z Wrocławia (50-984) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników plecakowych 3L postanawia: odmawia uchylenia zakazu zawarcia umowy. U z a s a d n i e n i e W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników plecakowych 3L zamawiający - 4 Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia (50-984) (dalej "wnioskodawca"), pismem z dnia 17 października 2018 r., złożył "Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (dalej "Wniosek"). I. W uzasadnieniu Wniosku wskazano:  będące przedmiotem zamówienia plecaki są sprzętem wojskowym o charakterze indywidualnym,  termin wykonania zamówienia wyznaczono, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wzór umowy) do 30 listopada 2018 r., KIO/W 19...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.